REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLACK-TOWN.PL

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem black-town.pl należy do Anny Tomiak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmy Manufakturka Anna Tomiak, z siedzibą w Niałku Wielkim 87, 64-200 Wolsztyn, REGON: 387388079, NIP: 923-154-36-33
 2. Regulamin Sklepu black-town określa w szczególności zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy.
 3. Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na stronie głównej serwisu http://black-town.pl/ w zakładce Informacje i może być w każdej chwili pobrany przez Klienta. Klient ma możliwość pobrania Regulaminu i zapisania na swoim urządzeniu końcowym (bezpośredni link do Regulaminu:http://black-town.pl/content/3-regulamin). Klient ma również możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu: w momencie składania zamówienia w    Sklepie, w momencie odwiedzania strony sklepu.
 4. Pliki związane z realizacją umowy (formularze wymiany/zwrotu, formularz reklamacji, regulamin, formularz odstąpienia, pouczenie o odstąpieniu od umowy) udostępniane są Klientowi na stronie serwisu oraz za pośrednictwem poczty email. Aby otworzyć plik należy posiadać zainstalowany czytnik plików formatu PDF np. Adobe Reader. Pobranie kompletu plików jest realizowane przez udostępnienie do zapisania pliku na komputerze Klienta. Klient ma możliwość odtwarzania pobranych plików.

 

 1. Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 1. Klient składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Klient ma zawsze możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu. Po zapoznaniu się z Regulaminem, Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem poprzez kliknięcie w checkbox przy zapisie ‘’Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem’’.

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży, zgodnie z najlepszą posiadana wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie, przepisami prawa.

 

2. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W związku z prowadzeniem serwisu internetowego Sklep (jako Usługodawca) świadczy na rzecz Klientów (jako Usługobiorców) usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługa świadczona drogą elektroniczną to usługa świadczona przez Usługodawcę ( Sklep) na rzecz Usługobiorcy ( Klienta) za pośrednictwem Sklepu internetowego w drodze elektronicznej, która :

a)            Umożliwiania zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b)            Umożliwienia zakładania kont Klientów w Sklepie.

c)            Umożliwia przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów ( Newsletter)

 1. Usługa, o której mowa w ust. 2 świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. Usługobiorca (Klient) uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt. 2 powyżej.
 2. Rezygnacja przez Klienta z usługi powoduje:

a)            usunięcie / zamknięcie konta Klienta. Klient, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe

b)            zaprzestanie wysyłania Newslettera

 1. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a)            Dostęp do sieci Internet,

b)            Korzystanie z przeglądarki internetowej (m.in. typu Firefox, Google Chrome, Internet Explorer bądź innej odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce),

c)            Posiadanie konta poczty elektronicznej.

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail info@black-town.pl lub pisemnie na adres Manufakturka Anna Tomiak Niałek Wielki 87, 64-200 Wolsztyn. Dla ułatwienia i usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy, aby reklamacja zawierała oznaczenie Usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 2. Usługobiorca (Klient) obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy (Sklepu) oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę (Klienta) obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego
 4. Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. email, telefon, strona www
 5. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.

 

3. Dane osobowe Klienta

 

 1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, a także podanie numeru telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Klientem.
 2. Sprzedający zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niepełne (brak nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 3. Sklep będzie przetwarzał pobierane dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.
 4. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe:
 5. w celu doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów (tj. gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą);
 6. gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 7. gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności : 1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych; 2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Sklep informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy: Manufakturka Anna Tomiak, z siedzibą w Niałku Wielkim 87, 64-200 Wolsztyn zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 006452, REGON: 411558735, NIP: 923-160-67-82
 9. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Administratora Danych Osobowych na piśmie.
 11. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres dostawy, dane do faktury jest konieczne [art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych], podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 

4. Ceny, opłaty za dostarczenie towaru (koszty dostawy), opłaty za zwrot towaru w przypadku odstąpienia od umowy, opłaty za dostarczenie towaru w przypadku złożenia reklamacji i inne koszty ponoszone przez Klienta.

 

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podawane w złotych polskich ( PLN) i są cenami brutto.
 2. Klient składając zamówienie wybiera wariant płatności spośród oferowanych przez Sklep.
 3. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 4. Koszty dostawy są podawane w złotych polskich (PLN, wartości brutto). Klient składając zamówienie informowany jest o aktualnej wysokości kosztów dostawy w zależności od formy dostawy.
 5. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od formy dostawy i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Klient składając zamówienie, zobowiązany jest pokryć koszty dostawy.
 6. Opłaty/koszt za zwrot towaru (bezpośrednie koszty zwrotu produktu) - w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa Klient.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru, inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 1. Zakupy

 

 1. Umowę uważa się za zawartą, gdy Kupujący dokona zamówienia w sklepie internetowym o czym dodatkowo zostanie poinformowany na e-mail.
 2. Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sprzedającego 32 1140 2004 0000 3802 5134 1624  lub poprzez płatność za pośrednictwem serwisu PayU, PayPal. Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione towary:

a)    Płatność przed wysyłką (przedpłata) - płatność przelewem po akceptacji zamówienia przez Sprzedającego, a przed wysłaniem towaru do klienta. Płatność należy uregulować bezpośrednio na konto Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, przez system PayU, PayPal lub za pośrednictwem tradycyjnego przelewu, a w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

b)    Płatność przy odbiorze (za pobraniem) - płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru od kuriera.

 1. Sprzedawca informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mai.

 

6. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski lub krajów Unii Europejskiej i następuje za pomocą firmy kurierskiej Pocztex oraz Inpost.
 2. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 24 godziny od daty zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Sprzedawcy. Do dni roboczych nie są wliczane dni ustawowo wolne od pracy.
 3. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie znajduje się w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji w celu podjęcia ewentualnych rozmów, co do dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
 4. W razie przesłania przez Sklep rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika (kurier, poczta Polska), Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli Klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny). Klient po sprawdzeniu stanu przesyłki może w szczególności sporządzić z przewoźnikiem protokół szkody.

7. Wymiana towaru - POBIERZ FORMULARZ (skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, jest to przykładowa forma formularza wymiany)

 1. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie spełnia oczekiwań Klienta, Sprzedający umożliwia wymianę zakupionego produktu. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony produkt na inny (ten sam produkt w innym rozmiarze lub inny model).
 2. Kontakt ze Sprzedającym powinien nastąpić do 30 dni od daty otrzymania przesyłki od Sprzedającego.
 3. Koszty związane z wymianą produktu ponosi  Kupujący (odesłanie produktu do sklepu na wymianę) oraz Sprzedający (odesłanie produktu do klienta)  dotyczy zamówień realizowanych na terenie Polski.
 4. Do paczki ze zwracanym towarem prosimy dołączyć dowód zakupu. Jeśli klient chce zachować dowód zakupu na pozostałe niewymieniane produkty z tego samego paragonu, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię. Kserokopia ta będzie uznana jako ważny dowód zakupu.
 5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zamówionych produktów, odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu, bez wcześniejszego ustalenia zasad, co do wymiany.
 6. Zwracany produkt winien znajdować się w stanie, w jakim Klient oddałby go po obejrzeniu w sklepie, w stanie nie noszącym śladów użytkowania. W przypadku butów zaleca się ich przymierzanie na miękkim podłożu (wykładzina, dywan itp.), ponieważ twarde powierzchnie mogą zarysować podeszwy.
 7.  

8. Odstąpienie od umowy - POBIERZ FORMULARZ (skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, jest to przykładowa forma formularza wymiany)

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wydania produktu (objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę). Sklep umożliwia Klientowi odstąpienie w ciągu 30 dni od dnia wydania produktu (objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Klient może wypełnić oświadczenie oraz dołączyć do paczki z towarem. Zwrot pieniędzy zostanie wykonany, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, przekazany na konto Klienta, po otrzymaniu towaru przez Sklep.
 3. Klient wyraża zgodę na zaproponowany sposób zwrotu płatności. Powyższy sposób zwrotu płatności, nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.
 4. Produkt podlegający zwrotowi prosimy zwracać z jakimkolwiek dowodem zakupu, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz sam rodzaj towaru.
 6. Zapoznaj się z pouczeniem o odstąpieniu – POBIERZ FORMULARZ

 

9. Reklamacje POBIERZ FORMULARZ (skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, jest to przykładowa forma formularza wymiany)

 1. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane m.in. w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 2. Klient może w przypadku wady towaru wnieść do Sklepu reklamację.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego produktu. W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].
 3. Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz sam rodzaj towaru.Dla usprawnienia procesu reklamacyjnego prosi się aby Klient składając reklamację podał :
  - informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,
  - rodzaj i datę wystąpienia wady/niezgodności,
  - żądanie sposobu doprowadzenia nabytego towaru do zgodności z umową,
  - dane kontaktowe składającego reklamację

 

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji / sporów

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sklep. Sklep w tym miejscu informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny).
 2. Sklep zastrzega, że zapisy Regulaminu nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sprzedającego w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sprzedający podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub jej brak Sklep wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:         

1)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

2)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

3)    Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

4)    Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

5)    pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6)    Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są dodatkowo pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

11. Prawo autorskie.

 1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli wzorów przemysłowych tychże wyrobów.
 2. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sprzedający tj. Krzysztof Tomiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PACK-SHOP Tomiak Krzysztof , zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

 

12. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie Sprzedającego są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Zdjęcia umieszczone są na stronie sklepu w celach informacyjnych i służą prezentacji konkretnych produktów. Towary przedstawione na zdjęciach, w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić kolorem od stanu faktycznego (Powodem tego może być również nieodpowiednia kalibracja monitora). Sprzedający zastrzega sobie możliwości do zmian Regulaminu w każdym czasie. Klienta wiążą postanowienia tego Regulaminu który obowiązywał w Sklepie na dzień dokonywania zakupu towaru przez Klienta. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach przedsiębiorca - konsument.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies. [zamknij]